info@sophietex.com

Megrendelés lemondása, elállási jog, jótállás

 

Elállási jog gyakorlásának menete:  

Rendelésedtől 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhatsz, Az elállási időszak a rendelésben szereplő utolsó áru(k) kézhezvételétől kezdődik. A legegyszerűbben úgy élhetsz az elállási jogoddal, hogy azonnal jelzed nekünk az elállás szándékát és minél előbb visszaküldöd a terméket (az elállási határidő betartása miatt fontos). 


Az elállás kezelése: 

Visszatérítünk minden tőled érkezett kifizetést, beleértve a normál kiszállítási díjunkat indokolatlan késedelem nélkül, de semmiképpen sem később, mint 14 nappal azt követően, hogy az elállási szándékodról értesültünk. A visszatérítés, a fizetés során használt bankszámlaszámra történik. Amennyiben rendelésed készpénzzel lett fizetve, a SophieTex számára elküldött banki adatok alapján utaljuk vissza az esedékes összeget. A visszatérítést visszatarthatjuk a visszaküldött áruk beérkezéséig vagy addig, amíg bizonyítékot nem nyújtasz be az áruk visszaküldéséről, amelyik a kettő közül a korábbi. Az áru(ka)t indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb azok kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldened számunkra. Meg kell fizetned az áruk visszaküldésének közvetlen költségét. Csak az olyan értékcsökkenésért vagy felelős, amely az áru nem megfelelő kezeléséből adódott, nem pedig az áru természetének, jellemzőinek vagy működésének megállapításához szükséges kezelésből.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog: 
Olyan nem előre gyártott termék esetében (nincs készleten), amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Termékleírás:  
Az általunk gyártott huzatok és kiegészítők nem UV állóak, így a nap káros sugarai következtében kifakulhatnak, veszíthetnek színükből. Kérjük ne tegye ki erős napsugárzásnak. A téli szettek kizárólag télen használhatóak, mivel nem UV állóak.  
Minden téli szettünk víztaszító anyagból készül, ami károsodhat ha magas hőfokon történő mosásnak tesszük ki.  

Kezelési útmutató:  
A huzat kizárólag kézi mosással tisztítható, vegyszer használata nélkül. A magas hőfokon történő mosása vagy vegyszer használata károsíthatja az anyag minőségét.  


TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL  

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követıen lépett fel, így például, ha a hibát - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerőtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethetı vissza)  
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,  
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,  
- elemi kár, természeti csapás  
okozta.  
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó  
- elsısorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.  
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződı érdeke megszünt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.  
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerő használatot akadályozza.  
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidın belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerően használni. A jótállási idı a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból kezdıdik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötéső, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a jármővek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.  
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredı – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.  
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.  
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A megrendelt termékekkel kapcsolatos kérdéseit és esetleges panaszait a SophieTex Kft ügyfélszolgálati telefonszámán vagy az info@sophietex.com email címen intézheti. Amennyiben a SophieTex Kft. reklamációkezelésével nincs megelégedve, úgy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint, illetve a vállalkozás székhelye vagy telephelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31